เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องแระกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดจำนวน 3 สาย หมู่ที่5 หมู่ที่7ตำบลบ้านเหล่าอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีการประกวดราคสอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)518 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้ีับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่1 เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2563513 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง713 ม.ค. 64
ประกาศร่างเพื่อรับฟังคำพิจาร โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีจเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด จำนวน 3 สาย1212 ม.ค. 64
ประกาศ เรื่อง ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคาผู้ช่วยปฏิบัติงานของกองช่าง64 ม.ค. 64
ประกาศ เรื่อง ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคาผู้ช่วยธุรการกองช่าง64 ม.ค. 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา84 ม.ค. 64
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่9622 ธ.ค. 63
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก1722 ธ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่3617 ธ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด1623 พ.ย. 63
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25641923 พ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาซ่อมแซมซุ้มป้ายเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 จำนวน 1 ป้าย1516 พ.ย. 63
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25641212 พ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญชองสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.25632415 ต.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องการจ้างเหมาตรวจเซ็คซ่อมแซมเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค 5950 แพร่101 ต.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จะดำเนินการจัดซื้อแบตเตอร์รี่ ขนาด 85 แอมป์จำนวน 1 ลูก131 ต.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติด้านจัดเก็บรายได้ ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 คน131 ต.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการผู้ช่วยช่างสำรวจของกองช่าง111 ต.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำรวจ ประเมินความพึงพอใจ ของผู้รับบริการต่อ อบต. บ้านเหล่า131 ต.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/6 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB