เมนูหลัก

บริการประชาชน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณและเงื่อนไขการขอรับเงินอุดหนุน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า119
คู่มือปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย117
คู่มือลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ120
คู่มือขั้นตอนปฏิบัติในการสงเคราะห์ผู้ป่วย ที่ยากไร้ ไร้ที่พึ่งไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้118
การใช้ห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า120
แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุม129
คู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น120
คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 120
คู่มือการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน(e – Plan)117
คู่มือวันลา ของพนักงานส่วนท้องถิ่น120
คู่มือการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563130
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน122
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ122
คู่มือขั้นตอนการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ125
คู่มือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น123
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ประจำเดือน ตุลาคม 2562130
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562127
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ประจำเดือน ธันวาคม 2562125
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ประจำเดือน มกราคม 2563123
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563124

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB