เมนูหลัก

บริการประชาชน - มาตรฐานการปฏิบัติงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณและเงื่อนไขการขอรับเงินอุดหนุน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า118
คู่มือปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย116
คู่มือลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ118
คู่มือขั้นตอนปฏิบัติในการสงเคราะห์ผู้ป่วย ที่ยากไร้ ไร้ที่พึ่งไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้117
คู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น118
คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 120
คู่มือการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน(e – Plan)116
คู่มือวันลา ของพนักงานส่วนท้องถิ่น119
คู่มือการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563130
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน121
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ121
คู่มือขั้นตอนการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ124
คู่มือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น121

ลำดับที่ 1-13 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB