เมนูหลัก

บริการประชาชน - มาตรฐานการปฏิบัติงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณและเงื่อนไขการขอรับเงินอุดหนุน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า137
คู่มือปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย133
คู่มือลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ138
คู่มือขั้นตอนปฏิบัติในการสงเคราะห์ผู้ป่วย ที่ยากไร้ ไร้ที่พึ่งไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้136
คู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น136
คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 137
คู่มือการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน(e – Plan)132
คู่มือวันลา ของพนักงานส่วนท้องถิ่น142
คู่มือการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563162
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน146
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ141
คู่มือขั้นตอนการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ140
คู่มือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น140

ลำดับที่ 1-13 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB