เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - บริการพื้นฐานการคมนาคมขนส่ง

การเข้าถึงตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ สามารถเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านเหล่าได้เส้นทางเดียว คือ ทางบก โดยการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถรับจ้างและการเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านสามารถใช้เส้นทางหลักได้ 2 เส้นทาง แบ่งช่องทางออกเป็น 5 ช่อง ทางโดยเข้าจากเส้นทางสายหลัก จากตัวเมือง – เด่นชัย ทางหลวงหมายเลข 101 ซึ่งสภาพถนนเป็นคอนกรีต มีสี่เลน กว้าง 16 เมตร จากเส้นทางสายนี้สามารถเข้าได้ 3 ช่องทาง คือ

1. ทางเข้าก่อนถึงโรงเรียนสูงเม่นราชนูปถัมภ์สภาพถนนลาดยางมีสองเลนความกว้างถนน 10 เมตร
2. ทางเข้าบ้านดอนมูลเป็นถนนคอนกรีตขนาด 6 เมตร
3. ทางเข้าจากอ่างเก็บแม่มานเป็นถนนคอนกรีตขนาด 6 เมตร

อีกเส้นทาง คือ จากทางหลวง 1022 ถนนสายจากตัวเมืองไปพระธาตุช่อแฮเป็นถนนลาดยางสี่เลน โดยมีทางเข้าอีก 2 ช่องทาง คือ

1. ถนนเรียบเส้นคูคลองไปถึงบ้านเหล่า ถนนเส้นนี้จะไปสิ้นสุดที่อ่างเก็บน้ำสามารถเข้าถึงได้ ตลอดทั้งปี
2. เส้นทางจากพระธาตุจอมสวรรค์ไปถึงหมู่บ้าน สภาพเส้นทางเป็นถนนลูกรัง สลับกับลาด ยางและอาจจะไม่สามารถเข้าถึงได้ตลอดทั้งปี0.01s. 0.50MB