สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 120 คน

เยี่ยมชม 54,527 คน

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชนในระดับพื้นที่หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 9

2 เมษายน 2564 7 ครั้ง อุษลภัสพงศ์ กองคำ แชร์  

วันที่ 1 มีนาคม 2564 อบต.บ้านเหล่า ออกประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชนในระดับหมู่บ้านในพื้นที่หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเหล่า เพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่่เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เพิ่มเติม

เอกสารแนบ 3 ไฟล์
154565487_917375089047815_5479228129418659930_o.jpg222.01 KB   แสดงภาพ
156172334_917374715714519_4111488527202514446_o.jpg557.31 KB   แสดงภาพ
156233367_917375099047814_5391042894822306328_o.jpg208.08 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา